AV 2024

Algemene Voorwaarden 2024

 

Partijen:                 

a. de gebruiker van de diensten van zwembad De Zeven Morgen,

b. Zwembad De Zeven Morgen vertegenwoordigd door het bestuur van Vereniging Zwembad De Zeven Morgen te Dreumel.


Abonnement:
Een seizoens-abonnement door Zwembad De Zeven Morgen afgegeven aan de abonnementhouder.

Toegangskaart
Het document dat wordt gekocht door de bezoeker via de website van het zwembad en bij toegang daadwerkelijk getoond moet worden en bedoeld is als toegangsbewijs.

Bezoeker:
Een persoon die een E-ticket of losse kaart heeft gekocht of abonnementhouder is bij Zwembad De Zeven Morgen.

1. Algemeen
a. Zwembad De Zeven Morgen is gerechtigd om de van toepassing zijnde voorwaarden van het e-ticket/toegangskaart/abonnement te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Als een abonnementhouder een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn abonnement schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, tenzij de wijziging(en) niet van ingrijpende aard is (zijn) en een louter ondergeschikt karakter heeft (hebben). De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Zwembad De Zeven Morgen te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de pashouder geacht wordt de wijziging(en) onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

b. Zwembad De Zeven Morgen behoudt zich het recht voor om faciliteiten van het zwembad tijdelijk te sluiten, zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.

c. Zwembad De Zeven Morgen houdt zich het recht voor om het openstellingsrooster tussentijds te wijzigen zonder restitutie van abonnementsgelden. Het openstellingsrooster is beschikbaar op de website
www.zwembaddreumel.nl.

d. Zwembad De Zeven Morgen behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder meer kenbaar op haar website,
www.zwembaddreumel.nlStandaard worden tarieven jaarlijks per 1 mei verhoogd.

e. Zwembad De Zeven Morgen kent voor alle bezoekers toegangsregels, die de veiligheid waarborgen. Deze toegangsregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen Zwembad De Zeven Morgen en de bezoekers. De toegangsregels zijn zichtbaar opgehangen in de kiosk van de locatie en staan vermeld op www.zwembaddreumel.nl. Bij overtreding van deze toegangsregels door de bezoeker heeft Zwembad De Zeven Morgen het recht om het abonnement of 10-badenkaart in te trekken zonder verplicht te zijn tot enige restitutie van gelden.

2. Inschrijving abonnementen
a. De inschrijving geschiedt met opgave van persoons- en contactgegevens
b. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Zwembad De Zeven Morgen en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. Zwembad De Zeven Morgen gedraagt zich daarbij volgens de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
 

3. Betaling
a.  Betaling van E-tickets/10-badenkaarten en abonnementen geschiedt met de betaalmethode i-DEAL. 
Tarieven op de website www.zwembaddreumel.nl zijn inclusief btw.

4. Entreebewijs
a. Toegang tot Zwembad De Zeven Morgen is alleen met een geldig toegangsbewijs mogelijk. Dit kan zijn een los ticket, een 10-badenkaart of een persoonlijk abonnement.

5. Geldigheid abonnementen
a.  Abonnementen zijn via de website www.zwembaddreumel.nl online verkrijgbaar en dienen bij ieder bezoek aan de kassa gescand te worden.

b. De abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en zijn via naam en pasfoto van de
deelnemer aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Het abonnement moet bij ieder bezoek aan de kassa gescand worden, misbruik heeft intrekking van het abonnement tot gevolg. Bij verlies of beschadiging van de pas door eigen toedoen, brengt Zwembad De Zeven Morgen 5 euro in rekening voor een nieuwe pas. Zonder een pas kan toegang tot de faciliteiten van Zwembad De Zeven Morgen geweigerd worden.

c. Zwembad De Zeven Morgen is bevoegd bij wangedrag de pas voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te 
trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van Zwembad De Zeven Morgen niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de tussen partijen geldende overeenkomst.

d. Abonnementen vervallen na afloop van het lopende zwemseizoen

6. Geldigheid E-ticket
Het E-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:
a. Dit toegangsbewijs wordt bij de toegang van het zwembad elektronisch gecontroleerd en kan éénmalig gebruikt worden.

b. De barcode/QR code niet vouwen of beschadigen, anders kan de barcode niet gelezen worden.

c. Het E-ticket is alleen geldig als de barcode leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de barcode aan via een beelddrager zoals een smartphone.

d. E-tickets vervallen na afloop van het lopende zwemseizoen.

e. E-tickets kunnen niet omgeboekt worden. Restitutie is niet mogelijk.

7. Geldigheid 10-badenkaart
Een 10-badenkaart geeft recht op 10 bezoeken aan Zwembad De Zeven Morgen en is 24 maanden vanaf de aankoopdatum geldig. Bij ieder bezoek dient de kaart gescand te worden, geen toegang als dit niet mogelijk is. De bezitter van de kaart is zelf verantwoordelijk bij verlies of diefstal. Bij verlies of diefstal is geen restitutie of blokkering van de kaart mogelijk.

8. Aansprakelijkheid
a. Aanwezigheid in of deelname aan enige activiteit binnen Zwembad De Zeven Morgen vindt plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet.

b. Zwembad De Zeven Morgen is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of leiding van Zwembad De Zeven Morgen.

c. Zwembad De Zeven Morgen is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.

d. Als er door overmacht geen activiteit kan plaatsvinden, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Abonnementen, 10-badenkaarten, Voordeel-Badenkaarten en E-tickets worden niet gerestitueerd.

e. Deelnemer verklaart bij dezen voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door 
Zwembad De Zeven Morgen geboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Beperkende omstandigheden zoals gehoor letsel of epilepsie worden bij elk bezoek voor betreding van de zwemzaal kenbaar gemaakt aan de receptie. Zwembad De Zeven Morgen heeft dan het recht om de toegang in dat geval om veiligheidsredenen te weigeren.

f. Als en voor zover toch enige aansprakelijkheid van Zwembad De Zeven Morgen mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering in aanmerking komt.

g. Toegangsbewijzen: Zwembad De Zeven Morgen is niet aansprakelijk voor het door de bezoeker bij aankoop ingevoerde e-mailadres en ook van het niet functioneren van het ingevoerde e-mailadres.

h. 
Zwembad De Zeven Morgen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel diefstal uit de kluisjes. 

9.  Kluisjes
Op het zwembad zijn 100 kluisjes aanwezig welke door de bezoekers gebruikt mogen worden. 

– De kluisjes worden door Zwembad De Zeven Morgen ter beschikking gesteld. 
– Men kan zelf een hangslotje meenemen of kopen bij de kiosk. Hangslotje dient 40 – 50 mm te zijn. Kleinere slotjes kunnen niet worden gebruikt.
– Onthoud goed uw kluisnummer!
– Het is niet de bedoeling om natte (zwem)kleding, handdoeken en overige (lekkende) items op te bergen in de kluisjes. 
– De kluisjes dient u schoon en leeg achter te laten. 
– Het hangslot dient door u bij het verlaten van het zwembad verwijderd c.q. meegenomen te worden. De hangsloten mogen niet blijven hangen.  
– De hangsloten welke nog na sluitingstijd van het zwembad aanwezig zijn, worden door ons verwijderd en kunnen niet meer gebruikt worden. 
– Ook bij verlies van de sleutel wordt het hangslot door ons verwijderd. Het hangslot kan dan niet meer worden gebruikt.
– Aanschaf en kosten voor een nieuw hangslot zijn voor uw eigen rekening. 
– Het gebruik van de kluisjes is geheel op eigen risico. 
– Zwembad De Zeven Morgen gaat ervanuit dat u netjes omgaat met het gebruik van de kluisjes. 
– Vernieling en vandalisme is verboden en zal worden aangegeven bij de politie. 
– U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de kluis en inhoud ervan. 
– Zwembad De Zeven Morgen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel diefstal uit de kluisjes.

10. Privacy

Zwembad De Zeven Morgen houdt zich aan de regelgeving voor goede omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd is in het Privacy beleid van Zwembad De Zeven Morgen. Zwembad De Zeven Morgen maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en onze sociale media-pagina’s zijn algemeen toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website, en/of sociale media en het gebruik van uw beeltenis voor opnames door externe instanties/partners, dan kunt u dit bij onze receptie kenbaar maken.
 

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing